Việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như thế nào?

16:37 04/08/2023

 | Pháp luật về Công nghệ thông tin

quote

Cho tôi hỏi Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc nào? Việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Quang từ Mỹ Tho.

Cho tôi hỏi Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc nào? Việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Quang từ Mỹ Tho.

Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 9 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT quy định về nguyên tắc hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Nguyên tắc hoạt động của Cổng thông tin một cửa quốc gia
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật thương mại, bí mật kinh doanh đối với các giao dịch điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
2. Đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời của các giao dịch điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Như vậy, theo quy định, cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc sau đây:

(1) Tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật thương mại, bí mật kinh doanh đối với các giao dịch điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

(2) Đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và kịp thời của các giao dịch điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như thế nào?

Cổng thông tin một cửa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)

Việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT quy định về đăng ký tài Khoản người sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Đăng ký tài Khoản người sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia
1. Người khai thực hiện việc đăng ký tài Khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:
a) Người khai truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn và thực hiện đăng ký thông tin hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các thông tin tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. Trong thời hạn 01 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin hồ sơ người khai đăng ký trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người khai. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm thông báo qua thư điện tử (có nêu rõ lý do) tới người khai. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ Điều kiện, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo chấp nhận hồ sơ, tên tài Khoản truy cập và mật khẩu truy cập ban đầu của người khai thông qua thư điện tử đã đăng ký;
b) Sau khi cấp mới tài Khoản người khai, Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện gửi thông tin tài Khoản người khai mới tới các hệ thống xử lý chuyên ngành tương ứng.
...

Như vậy, theo quy định, người khai thực hiện việc đăng ký tài Khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Bước 1: Người khai truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn và thực hiện đăng ký thông tin hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo các thông tin tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin hồ sơ người khai đăng ký trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người khai.

Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm thông báo qua thư điện tử (có nêu rõ lý do) tới người khai.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ Điều kiện, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo chấp nhận hồ sơ, tên tài Khoản truy cập và mật khẩu truy cập ban đầu của người khai thông qua thư điện tử đã đăng ký;

Bước 3: Sau khi cấp mới tài khoản người khai, Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện gửi thông tin tài Khoản người khai mới tới các hệ thống xử lý chuyên ngành tương ứng.

Trường hợp người sử dụng là công chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thì việc cấp tài khoản người sử dụng được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT quy định về đăng ký tài Khoản người sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

Đăng ký tài Khoản người sử dụng hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia
...
2. Trường hợp, người sử dụng là cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương việc cấp tài Khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau:
a) Các Bộ tổng hợp danh sách tài Khoản người sử dụng cần cấp mới trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, nêu rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác, quyền hạn sử dụng các chức năng thuộc Bộ quản lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cung cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và gửi văn bản thông báo đến Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia;
b) Trong vòng 05 ngày làm việc, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia căn cứ các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thực hiện xem xét số lượng tài Khoản các Bộ yêu cầu cấp, cấp tài Khoản người sử dụng cho các Bộ và thông báo bằng văn bản về tên truy cập, mật khẩu mặc định đến các Bộ. Trường hợp số lượng tài Khoản cấp mới ít hơn số lượng các Bộ yêu cầu, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cần nêu rõ lý do trong văn bản thông báo gửi các Bộ.

Như vậy, theo quy định, trường hợp người sử dụng là công chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính thì việc cấp tài khoản người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau:

Bước 1: Bộ Tài chính tổng hợp danh sách tài khoản người sử dụng cần cấp mới trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, nêu rõ họ tên, chức danh, đơn vị công tác, quyền hạn sử dụng các chức năng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và gửi văn bản thông báo đến Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia;

Bước 2: Trong vòng 05 ngày làm việc, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia căn cứ các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thực hiện xem xét số lượng tài khoản Bộ Tài chính yêu cầu cấp, cấp tài khoản người sử dụng cho Bộ và thông báo bằng văn bản về tên truy cập, mật khẩu mặc định đến Bộ.

Trường hợp số lượng tài khoản cấp mới ít hơn số lượng Bộ Tài chính yêu cầu, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia cần nêu rõ lý do trong văn bản thông báo gửi đến Bộ.