Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì?

16:38 04/08/2023

 | Pháp luật về Xuất nhập khẩu

quote

Xin cho hỏi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất? Câu hỏi của anh Bình từ Mỹ Tho.

Xin cho hỏi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất? Câu hỏi của anh Bình từ Mỹ Tho.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục 7 PHẦN II Thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 quy định như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH - LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
7. THỦ TỤC HOÀN THUẾ/KHÔNG THU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
...
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
3.1. Thành phần hồ sơ
...
c) Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất
- Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ: 01 bản chính;
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
- Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.
d) Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm
- Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ: 01 bản chính;
- Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
...

Như vậy, hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất bao gồm:

(1) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP bị thay thế bởi Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP (theo điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị định 18/2021/NĐ-CP): 01 bản chính.

(2) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

(3) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất gồm những gì? (Hình từ Internet)

Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất bằng cách thức nào?

Căn cứ tiểu mục 2 Mục 7 PHẦN II Thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 quy định như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH - LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
7. THỦ TỤC HOÀN THUẾ/KHÔNG THU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì thực hiện hồ sơ, thủ tục không thu thuế như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.
- Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả cho người nộp hồ sơ biết.
- Bước 3: Ban hành quyết định hoàn thuế/không thu thuế.
2. Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan;
- Nộp bằng đường bưu chính;
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
...

Như vậy, theo quy định, có thể nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất bằng một trong 2 cách sau đây:

(1) Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan;

(2) Nộp bằng đường bưu chính.

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất?

Căn cứ tiểu mục 6 Mục 7 PHẦN II Thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 quy định như sau:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH - LĨNH VỰC HẢI QUAN
...
7. THỦ TỤC HOÀN THUẾ/KHÔNG THU THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
...
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế/không thu thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng hoàn thuế/không thu thuế
8. Phí, lệ phí
Không quy định
...

Như vậy, theo quy định thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan là cơ quan có thẩm quyền quyết định hoàn thuế đối với dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất.