Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước nào?

16:37 04/08/2023

 | Pháp luật về Bộ máy hành chính

quote

Cho tôi hỏi quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước nào? Nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được quyết toán kinh phí khi nào? Câu hỏi của chị Kiều từ Tiền Giang.

Cho tôi hỏi quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước nào? Nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được quyết toán kinh phí khi nào? Câu hỏi của chị Kiều từ Tiền Giang.

Nhiệm vụ chuyên môn mở mới thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được xây dựng dựa trên những căn cứ nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 887/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn như sau:

Nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn
1. Nhiệm vụ chuyên môn mở mới được xây dựng căn cứ vào chiến lược phát triển và quy hoạch ngành hoặc lĩnh vực; chương trình công tác của Chính phủ; chương trình, kế hoạch trung hạn và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Các trường hợp khác, nhiệm vụ chuyên môn mở mới do Bộ trưởng quyết định.
2. Nhiệm vụ chuyên môn mở mới phải được tổng hợp trong kế hoạch dự toán NSNN của năm kế hoạch gửi các cơ quan nhà nước theo quy định; được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục và được phân bổ, giao kinh phí lập nhiệm vụ.
3. Nhiệm vụ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện giao kế hoạch và dự toán NSNN để triển khai thực hiện.
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng dự toán NSNN giao hằng năm; trường hợp nhiệm vụ chuyên môn có tính chất cấp bách cần triển khai thực hiện trước hoặc có một số khối lượng, công việc cần thi công trước hoặc đồng thời với các công việc khác để tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả, phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
...

Như vậy, nhiệm vụ chuyên môn mở mới thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được xây dựng căn cứ vào:

(1) Chiến lược phát triển và quy hoạch ngành hoặc lĩnh vực;

(2) Chương trình công tác của Chính phủ;

(3) Chương trình, kế hoạch trung hạn và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ.

Các trường hợp khác, nhiệm vụ chuyên môn mở mới do Bộ trưởng quyết định.

Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước nào?

Nhiệm vụ chuyên môn mở mới thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được xây dựng dựa trên những căn cứ nào? (Hình từ Internet)

Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước nào?

Căn cứ Điều 4 Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 887/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như sau:

Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tiến hành theo các bước sau:
1. Lập, thẩm định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới.
2. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn.
3. Lập, phân bổ và giao kế hoạch, dự toán NSNN thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
4. Tổ chức thực hiện.
5. Kiểm tra, nghiệm thu.
6. Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.
7. Bàn giao sản phẩm và nộp lưu trữ.
8. Lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.
9. Chế độ báo cáo, thông tin.

Như vậy, teo quy định, quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiến hành theo các bước sau:

(1) Lập, thẩm định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới.

(2) Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn.

(3) Lập, phân bổ và giao kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

(4) Tổ chức thực hiện.

(5) Kiểm tra, nghiệm thu.

(6) Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.

(7) Bàn giao sản phẩm và nộp lưu trữ.

(8) Lập, thẩm định và phê duyệt quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.

(9) Chế độ báo cáo, thông tin.

Nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được quyết toán kinh phí khi nào?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 887/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn như sau:

Nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn
...
4. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải theo đúng quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng lĩnh vực chuyên môn.
5. Công tác kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng, sản phẩm của nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện; kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu được lập trên cơ sở tiến độ thực hiện nhiệm vụ; giao nộp sản phẩm hoàn thành được thực hiện theo quy định của pháp luật, của Quy chế này và phù hợp với từng lĩnh vực.
6. Nhiệm vụ chuyên môn chỉ được quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, xác nhận kết quả thực hiện và chứng từ thanh toán, được quyết toán hằng năm và quyết toán hoàn thành theo quy định.
7. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tự kiểm tra, nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và pháp luật về chất lượng, khối lượng sản phẩm của nhiệm vụ chuyên môn.
8. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Như vậy, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, xác nhận kết quả thực hiện và chứng từ thanh toán, được quyết toán hằng năm và quyết toán hoàn thành theo quy định.