Phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào?

16:37 04/08/2023

 | Pháp luật về Công nghệ thông tin

quote

Tôi có câu hỏi thắc mắc là phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh Bảo Long (Đồng Nai).

Tôi có câu hỏi thắc mắc là phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh Bảo Long (Đồng Nai).

Phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì cần phải đáp ứng những yêu cầu nào?

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 28/2014/TT-BTTTT, có quy định về yêu cầu thừa nhận như sau:

Yêu cầu thừa nhận
Để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin, phòng thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Được Bên tham gia MRA chỉ định có đủ năng lực và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận.
2. Được công nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 –"Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" với phạm vi phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận. Trường hợp sử dụng thầu phụ thì nhà thầu phụ cũng phải được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận.
3. Phạm vi đăng ký thừa nhận của phòng thử nghiệmphù hợp với phạm vi thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp mà Việt Nam (đại diện là Bộ Thông tin và Truyền thông) và bên tham gia MRA liên quan đã thống nhất.

Như vậy, theo quy định trên thì phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp với sản phẩm viễn thông phải đáp ứng những yêu cầu sau:

- Được Bên tham gia MRA chỉ định có đủ năng lực và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận;

- Được công nhận tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 –"Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" với phạm vi phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận, trường hợp sử dụng thầu phụ thì nhà thầu phụ cũng phải được Bộ Thông tin và Truyền thông thừa nhận;

- Phạm vi đăng ký thừa nhận của phòng thử nghiệmphù hợp với phạm vi thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp mà Việt Nam và bên tham gia MRA liên quan đã thống nhất.

Phòng thử nghiệm

Phòng thử nghiệm (Hình từ Internet)

Phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì hồ sơ đăng ký thừa nhận gồm những gì?

Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 28/2014/TT-BTTTT, có quy định về hồ sơ đề nghị thừa nhận như sau:

Hồ sơ đề nghị thừa nhận
1. Bên tham gia MRA gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến:
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông)
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84(4)39437328
2. Hồ sơ đăng ký được thừa nhận bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thừa nhận của Bên tham gia MRA.
b) Biểu mẫu thông tin về phòng thử nghiệm và phạm vi đề nghị thừa nhận (Phụ lục Icủa Thông tư này).
c) Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 kèm theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận.
d) Mẫu kết quả thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng của Việt Nam.
đ) Quy trình đánh giá được sử dụng để chỉ định phòng thử nghiệm (đối với mỗi Bên tham gia MRA).

Như vậy, theo quy định trên thì phòng thử nghiệm để được thừa nhận theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm viễn thông thì hồ sơ đăng ký thừa nhận gồm:

- Văn bản đề nghị thừa nhận của Bên tham gia MRA

- Biểu mẫu thông tin về phòng thử nghiệm và phạm vi đề nghị thừa nhận

- Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 kèm theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận

- Mẫu kết quả thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng của Việt Nam

- Quy trình đánh giá được sử dụng để chỉ định phòng thử nghiệm.

Vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm về thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp với sản phẩm viễn thông thế nào?

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BTTTT, có quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan như sau:

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan
1. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Bên tham gia MRA liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư này.
b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin cập nhật Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
c) Tổ chức xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt để cập nhật, bổ sung Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành; thông báo đến các Bên tham gia MRA có liên quan.

Như vậy, theo quy định trên thì vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm về thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp với sản phẩm viễn thông như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Bên tham gia MRA liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Thông tư này

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin cập nhật Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt để cập nhật, bổ sung Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo các quy định hiện hành; thông báo đến các Bên tham gia MRA có liên quan.