Nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi nào? Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào?

16:37 04/08/2023

 | Pháp luật về Quyền dân sự

quote

Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi nào? Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn từ Thái Nguyên.

Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi nào? Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn từ Thái Nguyên.

Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân như sau:

Nơi cư trú của công dân
1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.
2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú như sau:

Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú
1. Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống, Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.
2. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm hướng dẫn việc khai báo thông tin về cư trú theo các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khai báo, cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày.
...

Như vậy, theo quy định, trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại.

Đối với người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống.

Do đó, nơi cư trú của người không có địa điểm chỗ ở cụ thể là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống.

Nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi nào? Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào?

Người không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì xác định nơi cư trú thế nào? (Hình từ Internet)

Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ không?

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên như sau:

Nơi cư trú của người chưa thành niên
1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.
2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác, với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, theo quy định, người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang như sau:

Nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang
1. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.
2. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.
3. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người quy định tại khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, đối với người quy định tại khoản 2 Điều này do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Như vậy, theo quy định, nơi cư trú của sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.