Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2023/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Xét Tờ trình và Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát, đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh, Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch phân khu xây dựng…

3. Tập trung các giải pháp phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp; hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định sản xuất, tạo việc làm cho lao động; quan tâm phát triển công nghiệp nông thôn, đẩy nhanh đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu. Quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, chuyển đổi và phát triển diện tích đất trồng cây ăn quả. Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hoạt động hợp tác xã; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP...

4. Chủ động điều hành, quản lý tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi, chống thất thu thuế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý, thẩm định dự toán chặt chẽ, điều hành dự toán chi đảm bảo tiến độ thu ngân sách, hạn chế chuyển nguồn. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều kiện hụt thu; chỉ xem xét các khoản chi thực sự quan trọng, cấp bách.

5. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Rà soát, kịp thời tham mưu ban hành các định mức hỗ trợ; xây dựng và triển khai các đề án, mô hình sản xuất, tạo sinh kế nhằm hấp thụ nguồn vốn sự nghiệp đã phân bổ.

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đẩy mạnh giải ngân vốn theo kế hoạch trọng tâm là dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế, tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua Sông Hương; Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; các dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, dự án phòng chống thiên tai, các dự án chỉnh trang đô thị, dự án phát triển hạ tầng sản xuất... Quan tâm, hỗ trợ các dự án sớm đi vào hoạt động tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, nhà máy Kanglongda Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long motors Huế... Hỗ trợ các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ như: Trung tâm thương mại Aeon Mall, Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí Nguyễn Kim…Giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến đất đai đối với các dự án ngoài ngân sách, đặc biệt đối với dự án lĩnh vực bất động sản.

7. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ứng phó hiệu quả những vấn đề phát sinh. Duy trì các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, cộng đồng phục vụ khách du lịch và nhân dân. Đảm bảo điều kiện tổ chức năm học mới 2023 - 2024. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm.

8. Tổ chức triển khai công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, chuẩn bị phương tiện, lực lượng, các điều kiện đảm bảo, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng và đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

9. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ công chức, viên chức gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì và cải thiện xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan TW trên địa bàn;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

Ngày ban hành: 14/07/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Nghị quyết

Người ký: Lê Trường Lưu

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế