Nghị quyết 117/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Tờ trình số 286/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nghị quyết của Tỉnh ủy, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, thụ hưởng các cơ chế, chính sách.

2. Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung rà soát, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, lập mới các quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch quốc gia; triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư.

3. Đảm bảo tiến độ đầu tư, sản xuất của các dự án công nghiệp trọng điểm; tập trung khắc phục sự cố của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy Pin VinES sớm đi vào sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy Pin Lithium. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện báo cáo đề xuất chấm dứt Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Tập trung cao sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông 2023; tiếp tục đẩy mạnh tập trung, tích tụ ruộng đất; xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ. Kiểm soát dịch bệnh chăn nuôi; phòng, chống cháy rừng, thiên tai. Tăng cường kết nối, huy động nguồn lực từ Trung ương thực hiện Đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực cho 4 xã chưa đạt chuẩn của huyện Hương Khê và phấn đấu các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025, Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đô thị văn minh.

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics theo Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, sớm triển khai các dự án du lịch, dịch vụ ven biển.

4. Xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Tăng cường quản lý thu ngân sách; tập trung các giải pháp thu tiền sử dụng, tiền thuê đất, xây dựng phương án giá đất đảm bảo tiến độ. Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, ưu tiên chi ngân sách cho hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, triển khai Quy hoạch tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Xử lý kịp thời các vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn nhất là các dự án trọng điểm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Phú Vinh và Hoành Sơn, VSIP. Hỗ trợ thành lập mới và củng cố, tái cơ cấu, nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia phát triển kinh tế tập thể và các sản phẩm chủ lực.

6. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung 3 đô thị trung tâm (thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh). Quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch huyện. Quản lý giá vật liệu xây dựng phù hợp với biến động của thị trường; tiếp tục tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Hoàn thiện Đề án đánh giá khả năng quy hoạch cảng hàng không Hà Tĩnh. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư trước mùa mưa bão. Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh (2021-2025) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch phát triển quỹ đất đến năm 2025 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xử lý các hồ sơ giao đất, cho thuê đất vướng mắc Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ; bảo đảm nguồn vật liệu (đất, cát) phục vụ xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam và các công trình trên địa bàn.

7. Quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội. Tập trung triển khai Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh. Tăng cường công tác quản lý đối với các khu di tích; tập trung hoàn thiện Đề án trùng tu, tôn tạo mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập. Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt các di sản đã được UNESCO ghi danh. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tập luyện và thi đấu thành công tại các giải thể thao thành tích cao quốc gia, khu vực và quốc tế. Rà soát điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024; xây dựng Đề án sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện Đề án phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện các biện pháp phù hợp khi công bố hết dịch COVID-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mua sắm đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế; hoàn thiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế. Phát triển thị trường lao động nhằm phục hồi nhanh kinh tế, xã hội theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Chủ động, linh hoạt trong việc huy động xã hội hóa nguồn lực thực hiện Chương trình xây nhà văn hóa cộng đồng, nhà kiên cố cho các hộ dân; Chương trình xây nhà cho người nghèo, người khó khăn của Bộ Công an; Chương trình Điểm trường vượt lũ. Triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn bức xạ hạt nhân. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; vận hành hiệu quả Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); thí điểm mô hình huyện, xã, thôn chuyển đổi số; mô hình đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tăng cường công tác quản lý báo chí, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

8. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá cải cách hành chính. Tiếp tục phân cấp, phân quyền, tạo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục triển khai các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với tổ chức biên chế bộ máy theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành các chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.

9. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh; thực hiện tốt công tác tuyển quân. Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ; nghị quyết, chỉ thị, đề án về xây dựng lực lượng công an chính quy; xây dựng lực lượng và bảo đảm cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn; bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống ma túy. Tăng cường hoạt động đối ngoại phù hợp với tình hình mới; xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh quản lý; hoàn thành dự án Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn - Lào.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học;
- Trang thông tin điện tử tỉnh.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Trung Dũng

Ngày ban hành: 14/07/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Nghị quyết

Người ký: Hoàng Trung Dũng

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh