Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2023 thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 6 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (Chiến lược), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025.

Để triển khai đồng bộ, thống nhất về nhận thức, hành động và thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Chủ động nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 để các cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có nghĩa vụ nộp thuế nhận thức được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện cải cách hệ thống thuế; tuyên truyền, giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ nghĩa vụ, quyền lợi và thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật về thuế.

Thông qua công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện tốt quy định của pháp luật về thuế, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; hiểu rõ trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan Thuế như cung cấp, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm và các biện pháp hành chính khác để góp phần thu đúng, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030.

2. Cục Thuế tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện thành công Chiến lược, đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh cũng như của các địa phương.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình, nội dung cụ thể để tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030; tuyên truyền chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân, người nộp thuế hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Thuế:

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách chính sách thuế, các loại thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

- Tham gia, hoàn thiện thể chế quản lý thuế trong một số lĩnh vực trọng yếu như: chống chuyển giá, hoạt động sản xuất kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế, kinh tế số, phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế với các cơ quan có liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 và các chính sách thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế.

- Phối hợp với ngành Thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hỗ trợ người nộp thuế để giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế; Tuyên truyền, triển khai hiệu quả Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/11/2022.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải phối hợp với ngành Thuế rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính điện tử liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế. Duy trì và mở rộng các hình thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế; tập trung hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân sử dụng các hình thức giao dịch điện tử phù hợp.

6. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách... trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

7. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế....

8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế (khi có yêu cầu) theo quy định của pháp luật.

9. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt ở các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý về Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế sở tại trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đề ra các biện pháp chống thất thu thuế nhằm huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện tuyên truyền, vận động và phối hợp với ngành Thuế triển khai chiến lược cải cách hệ thống Thuế trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị; Cục Thuế tỉnh chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này và tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Tổng cục Thuế (B/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục Hải quan Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Tuyết).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình

Ngày ban hành: 14/06/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Chỉ thị

Người ký: Nguyễn Đăng Bình

Lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí

Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn