Công văn 5328/BNN-LN năm 2023 về hướng dẫn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5328/BNN-LN
V/v hướng dẫn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Công văn số 5391/VPCP-CN ngày 18/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án đường bộ cao tốc; để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện việc trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chuyển mục đích sử dụng rừng; Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

1. Chủ động rà soát, diện tích đất đã quy hoạch cho lâm nghiệp để tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế khi địa phương còn quỹ đất trống (ưu tiên trồng rừng đặc dụng, phòng hộ); chỉ đề xuất điều chuyển kinh phí để trồng rừng thay thế sang tỉnh khác khi địa phương không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động nắm bắt, cung cấp kịp thời thông tin về các tỉnh có nhu cầu đăng ký tiếp nhận trồng rừng thay thế gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (nếu có).

2. UBND cấp tỉnh chủ động phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và phù hợp với thực tiễn tại địa phương; lựa chọn đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế chủ động xây dựng thiết kế, lập dự toán và thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với địa phương có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng nhỏ lẻ, phân tán, đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp diện tích trồng rừng thay thế trên địa bàn toàn tỉnh và giao nhiệm vụ đơn vị thực hiện trồng rừng.

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế

a) Đối với địa phương bố trí được đất để trồng rừng thay thế:

- Ngay sau khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đề nghị của chủ dự án, trên cơ sở đơn giá trồng rừng, UBND tỉnh phê duyệt thiết kế, dự toán và đề nghị chủ dự án nộp toàn bộ tiền trồng rừng thay thế vào tài khoản của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh tại Kho bạc. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh xác nhận chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

- Chỉ đạo việc trồng rừng thay thế trong thời gian 12 tháng kể từ khi chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng nộp tiền về Quỹ BV&PTR cấp tỉnh; không để tình trạng tồn đọng kinh phí.

b) Đối với địa phương không bố trí được đất để trồng rừng thay thế, phải chuyển sang trồng tại địa phương khác: Khi có Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng của địa phương tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế, UBND cấp tỉnh nơi đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế thông báo cho chủ dự án nộp toàn bộ tiền trồng rừng thay thế vào tài khoản của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh tại Kho bạc. Quỹ BV&PTR cấp tỉnh xác nhận chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

5. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị các tỉnh có ý kiến gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg CP Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm lâm; Cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, LN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Trị

 

 

 

Ngày ban hành: 04/08/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Công văn

Người ký: Nguyễn Quốc Trị

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn