Công văn 5293/BNN-TCCB năm 2023 tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5293/BNN-TCCB
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Thực hiện quy định tại khoản 3, 4 Điều 20 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị:

1. Tham gia ý kiến vào nội dung Dự thảo Thông tư nêu trên.

2. Đối với Văn phòng Bộ và các Cục có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Báo cáo thông tin báo cáo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; biên chế; mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Văn phòng Bộ, tại Phụ lục 1 kèm theo.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Báo cáo thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; biên chế; mức độ tự chủ của các đơn vị và các tổ chức trực thuộc (cấp 1, cấp 2...), tại Phụ lục 2 kèm theo.

Văn bản của đơn vị đề nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/8/2023 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Ngày ban hành: 03/08/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Công văn

Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn