Công văn 4198/BNV-VP năm 2023 quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4198/BNV-VP
V/v quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2023

Kính gửi:

- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND tỉnh Long An;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5159/BC-VPCP ngày 11/7/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý II năm 2023, trong đó có tổng hợp đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc đối với Bộ Nội vụ:

“Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp”.

Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố cho phù hợp với quy định của pháp luật1; đồng thời để tránh phát sinh bất hợp lý khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, đề nghị mức chi trong các chính sách hỗ trợ quy định bằng mức tiền tuyệt đối, không gắn với mức lương cơ sở hoặc mức lương hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đối với đề xuất ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, trân trọng gửi đến UBND các tỉnh, thành phố để biết, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Minh1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngày ban hành: 02/08/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Công văn

Người ký: Vũ Đăng Minh

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ