Công văn 3378/TCT-QLN năm 2023 về báo cáo vướng mắc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3378/TCT-QLN
V/v báo cáo vướng mắc

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Qua theo dõi tiền thuế nợ hàng tháng của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi rà soát trực tiếp với đại diện phòng Quản lý nợ và CCNT về số liệu nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2023 thì hầu hết các Cục Thuế địa phương đều có tình trạng nợ sai, nợ ảo.

Các khoản nợ sai, nợ ảo có xu hướng tăng lên, dẫn đến số liệu nợ thuế tăng cao, ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ mà Tổng cục Thuế đã giao tại công văn số 46/TCT-QLN ngày 09/01/2023, đồng thời để giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ sai, nợ ảo như hiện nay, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cụ thể các nội dung sau đây:

1. Các nguyên nhân gây ra tình trạng nợ sai, nợ ảo, ước tổng số tiền nợ sai, nợ ảo trên địa bàn.

2. Báo cáo cụ thể một số trường hợp có vướng mắc gây nên tình trạng nợ sai, nợ ảo: chứng từ đã nộp nhưng không bù trừ được, chứng từ thiếu thông tin hạch toán... Có ví dụ cụ thể đối với các trường hợp điển hình (bao gồm mã số thuế, tên người nộp thuế, tình trạng nợ sai nợ ảo, thời điểm báo cáo 31/7/2023).

3. Cục Thuế đề xuất phương án xử lý, khắc phục đối với các trường hợp nêu trên.

Báo cáo của các Cục Thuế gửi về Vụ Quản lý nợ và CCNT - Tổng cục Thuế qua địa chỉ mail (vqlntct@gdt.gov.vn) trước ngày 21/8/2023.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.TCTrg Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- PTCTrg Vũ Chí Hùng (để b/cáo)
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Nguyễn Thu Trà

 

Ngày ban hành: 08/08/2023

Ngày hiệu lực: -

Loại văn bản: Công văn

Người ký: Nguyễn Thu Trà

Lĩnh vực:

Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế